Informacje ogólne

Kidula Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000616297, NIP: 9512412851, REGON: 364365840, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, jest administratorem danych osobowych Użytkownika oraz wychowanka Przedszkola, które zostały jej przekazane w związku ze świadczeniem Usługi.

Dane osobowe mogą być przekazane Kidula w szczególności przez Przedszkole, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskał dostęp do Aplikacji Mobilnej oraz podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Google. Zawierając umowę o świadczenie drogą elektroniczną Usługi za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej zgodnie z § 4 regulaminu aplikacji mobilnej „KIDULA”, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie Kidula danych osobowych Użytkownika oraz wychowanka Przedszkola przez ww. podmioty.

Kidula przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz wychowanka Przedszkola zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst. jedn. Dz.U. 2013 poz.1422 ze zm.).


Przetwarzanie danych

Dane osobowe Użytkownika oraz wychowanka Przedszkola są przetwarzane przez Kidula wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi, tj. pośredniczenia w wykonywaniu Usługi przedszkolnej przez Przedszkole na rzecz Użytkownika. Dane te nie są poddawane przetwarzaniu w innych celach, w szczególności nie podlegają przetwarzaniu w celach marketingowych.

Dane osobowe Użytkownika oraz wychowanka Przedszkola nie są przez Kidula przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów uprawnionych do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. organów wymiaru sprawiedliwości).

Użytkownik ma prawo wglądu do danych osobowych Użytkownika oraz wychowanka Przedszkola oraz ich poprawiania, a także prawo kontroli przetwarzania tych danych, w tym prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz wobec przekazywania danych innemu niż Kidula administratorowi danych.


Zmiany

Kidula zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Istotne zmiany beda przesyłane użytkownikom mailowo na adres email podane jako login do platformy najpoózniej 3 dni przed wejściem w życie zmian.


Pytania

Pytania dotyczace polityki prywatności platformy Kidula można kierować pod adres support@kidula.com.