Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Usługobiorcy pod adresem https://kidula.com nieodpłatnie, w sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

2. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług opisanych w niniejszym Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Serwisie Internetowym oraz zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie i w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 ze zm.).

4. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), sporządzony przez Kidula Sp. z o.o., określa zasady i warunki świadczenia przez Kidula Sp. z o.o. Usług za pomocą Serwisu Internetowego.


Definicje

1. Ilekroć w niniejszy Regulaminie jest mowa o:

 • „Usługodawcy” – należy przez to rozumieć Spółkę Kidula Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000616297, NIP: 9512412851, REGON: 364365840, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, e-mail: office@kidula.com, telefon: +48 604 970 165.
 • „Usługobiorcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną niemającą statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą profesjonalną działalność w zakresie prowadzenia zarówno publicznych jak i niepublicznych przedszkoli, żłobków lub innych placówek oświatowo-wychowawczych lub artystycznych lub działalność w zakresie opieki nad dziećmi, która korzysta z Serwisu Internetowego przy pomocy utworzonego dla niej przez Usługodawcę Konta Usługobiorcy, jak również udostępnia wybrane dane Użytkownikom za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Usługobiorca zawierając Umowę oświadcza jednocześnie, że nie jest konsumentem. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a konsumentami.
 • „Stronach” – należy przez to rozumieć łącznie Usługodawcę i Usługobiorcę
 • „Umowie” – należy przez to rozumieć zawartą przez Strony umowę, której przedmiot obejmuje świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług określonych w niniejszym Regulaminie. Zawarcie Umowy następuje poprzez zarejestrowanie się przez Usługobiorcę, za pośrednictwem witryny https://portal.kidula.com/, zaakceptowanie postanowień Regulaminu i potwierdzenie tej rejestracji przez Usługodawcę.
 • „Stronach” – należy przez to rozumieć łącznie Usługodawcę i Usługobiorcę
 • „Umowie” – należy przez to rozumieć zawartą przez Strony umowę, której przedmiot obejmuje świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług określonych w niniejszym Regulaminie. Zawarcie Umowy następuje poprzez zarejestrowanie się przez Usługobiorcę, za pośrednictwem witryny https://portal.kidula.com/, zaakceptowanie postanowień Regulaminu i potwierdzenie tej rejestracji przez Usługodawcę.
 • „Usługach” lub zamiennie „Usłudze”– należy przez to rozumieć usługi w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 ze zm.), świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • „Serwisie Internetowym” – należy przez to rozumieć platformę internetową administrowaną przez Usługodawcę, dostępną on-line poprzez witrynę https://portal.kidula.com/, za pośrednictwem której świadczone są Usługi na rzecz Usługobiorcy.
 • „Użytkowniku” – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która korzysta z Aplikacji Mobilnej w drodze uzyskania do niej dostępu za pośrednictwem Usługobiorcy, będącą rodzicem lub opiekunem prawnym Wychowanka Przedszkola, prowadzonego przez Usługobiorcę.
 • „Koncie Usługobiorcy” – należy przez to rozumieć indywidualne konto założone dla Usługobiorcy przez Usługodawcę w ramach świadczenie Usług przez Usługodawcę, przy pomocy którego Usługobiorca korzysta z dostępu do Serwisu Internetowego.
 • „Planie” – należy przez to rozumieć wybrany przez Usługobiorcę wariant Usług świadczonych przez Usługodawcę. Poszczególne Plany różnią się między sobą co do wysokości miesięcznego abonamentu.
 • „Przedszkolu” – należy przez to rozumieć zarówno publiczne jak i niepubliczne przedszkole, żłobek lub inną placówkę oświatowo-wychowawczą lub artystyczną lub placówkę która służy do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dziećmi, prowadzoną przez Usługobiorcę, który zawarł Umowę z Usługodawcą.
 • „Wychowanku” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, będącą dzieckiem Użytkownika lub znajdującą się pod jego opieką, która korzysta z usług Przedszkola prowadzonego przez Usługobiorcę.
 • „Aplikacji Mobilnej” – należy przez to rozmieć Aplikację mobilną „Kidula” działającą w systemie iOS oraz Android, obsługiwaną przy pomocy urządzeń mobilnych, która służy do komunikacji między Usługobiorcą a Użytkownikiem oraz do świadczenia przez Usługobiorcę usług na rzecz Użytkownika w drodze umożliwienie Użytkownikowi przez Usługobiorcę dostępu do tej aplikacji.
 • „Cenniku” – należy przez to rozumieć opublikowaną przez Usługodawcę na stronie https://portal.kidula.com/ informację, określającą warunki i wysokość odpłatności, w tym wysokości abonamentu za Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego w ramach poszczególnych Planów.
 • „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.

Ogólna charakterystyka Serwisu Internetowego

1. Serwis Internetowy, działający on-line za pośrednictwem witryny https://portal.kidula.com/, stanowi platformę internetową za pomocą której Usługodawca świadczy na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie prowadzenia przedszkoli i żłobków oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i artystycznych lub działalność w zakresie opieki nad dziećmi szeroki zakres Usług polegających między innymi na:

1. umożliwieniu Usługobiorcom wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz zarządzania danymi związanymi z prowadzonymi przez nich Przedszkolami.

2. umożliwieniu Usługobiorcom, w ramach posiadanych przez nich Kont Usługobiorców, przyznawania Użytkownikom dostępu do Aplikacji Mobilnej poprzez którą mogą udostępniać, w wybranym przez siebie zakresie, dane dotyczące między innymi płatności związanych ze świadczonymi przez nich usługami, dane dotyczące Wychowanków Przedszkoli, a także otrzymywać od Użytkowników bieżące informacje dotyczące tych płatności oraz Wychowanków Przedszkoli.

2. Serwis Internetowy jest udostępniany Usługobiorcy, w zakresie wykupionej przez niego Usługi, za pośrednictwem witryny https://portal.kidula.com/ z zastrzeżeniem wymogów i ograniczeń określonych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach obowiązującego prawa.

3. W okresie korzystania z Usługi, Usługobiorca uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego https://portal.kidula.com/ wyłącznie on-line, w sposób określony w Regulaminie, pod warunkiem zapewnienia przez Usługobiorcę i na jego koszt dostępu do Internetu i odpowiedniego sprzętu komputerowego określonego w § 10 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Koszt dostosowania się do wymogów technicznych określonych w § 10 ust. 1 w całości Usługobiorca.

4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Serwis Internetowy jest dostępny dla Usługobiorcy w okresie korzystania przez niego z Usługi, przez całą dobę i siedem dni w tygodniu.

5. Usługodawca zastrzega możliwość zaistnienia niedostępności on-line Serwisu Internetowego dla Usługobiorców w godzinach pomiędzy godziną 20.00 a godziną 7.00 dnia następnego, celem zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności świadczenia Usług, na potrzeby napraw, konserwacji, wprowadzania niezbędnych adaptacji, zmian Aplikacji Mobilnej i innych tym podobnych czynności.

6. Dodatkowo Usługodawca zastrzega możliwość zaistnienia niedostępności on-line Serwisu Internetowego przez okres: 25 godzin miesięcznie w celu napraw, konserwacji, wprowadzania niezbędnych adaptacji, zmian Aplikacji Mobilnej i innych tym podobnych czynności.

7. Wszelkie przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 5 i 6 niniejszego Regulaminu uznaje się za zgodne i dopuszczalne w ramach Umowy i nie mogące rodzić żadnej odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy.

8. Usługobiorcy zakazuje się przy korzystaniu z Serwisu Internetowego dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i zawartość danych wprowadzonych i przechowywanych przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • Zmiany funkcjonalności Serwisu Internetowego w dowolnej chwili, zarówno poprzez rozbudowywanie go o nowe funkcje jak i zmiany istniejącej funkcjonalności,
 • Zmiany zakresu świadczonych Usług oraz do dodawania i usuwania Usług,
 • Zmiany w dowolnym momencie Planu, zgodnie z obowiązującym na danym moment Cennikiem, jeżeli zakres funkcjonalny nowego Planu są identyczne bądź lepsze od Planu dotychczas używanego przez Usługobiorcę.
 • Zmiany obszarów funkcjonalności poprzez dodawanie bądź usuwanie obszarów funkcjonalności.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania wykonywania działalności w zakresie prowadzenia Serwisu Internetowego po uprzednim poinformowaniu Usługobiorcy z 3 miesięcznym wyprzedzeniem, przy czym moment zaprzestania działalności nie będzie przypadał w trakcie ustalonego roku szkolnego. W wypadku zaprzestania przez Usługodawcę wykonywania takiej działalności, gwarantuje on Usługobiorcy dostęp do Serwisu Internetowego jeszcze przez 6 miesięcy od dnia zakończenia prowadzenia działalności przez Usługodawcę.


Zasady dostępu do Serwisu Internetowego

1. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu Internetowego jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawarcie Umowy.

2. Podczas rejestracji Usługobiorca wprowadza ustalone przez siebie i znane tylko sobie login i hasło. Usługobiorca ma obowiązek dbać, aby jego login i hasło pozostały poufne, a w szczególności nie może ich udostępniać osobom nieuprawnionym.

3. Usługodawca nie jest zobowiązany do przyjęcia rejestracji i może odmówić zawarcia Umowy bez podania powodu.

4. Za dzień zawarcia Umowy uważa się dzień potwierdzenia rejestracji przez Usługodawcę. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o potwierdzeniu rejestracji i zawarciu Umowy poprzez wysłanie Usługobiorcy wiadomości na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

5. Umowa zawarta między Stronami określa w szczególności Plan wybrany przez Usługobiorcę oraz wysokość miesięcznego bądź rocznego abonamentu (w zależności od Planu wybranego przez Usługobiorcę).

6. W ramach Usług świadczonych przez Usługodawcę Usługobiorca może mieć dostęp do następujących Planów: miesięczny i roczny. Zakres Usług oraz wysokość abonamentu związanego z każdym Planem określa tabela nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu. Korzystanie z niektórych Planów może być uzależnione od akceptacji odrębnego regulaminu regulującego korzystanie z danego Planu.

7. Korzystanie z Serwisu Internetowego, niezależnie od wybranego przez Usługobiorcę Planu, wymaga zarejestrowania się, założenia Konta Usługobiorcy i zalogowania się do Serwisu Internetowego.

8. Usługobiorca nie może korzystać z Kont innych Usługobiorców, ani udostępniać swojego Konta innym podmiotom. Usługodawca nie odpowiada za konsekwencje ujawnienia lub zagubienia przez Usługobiorcę loginów lub haseł powiązanych z Kontem Usługobiorcy.


Aplikacja mobilna

1. Usługobiorca w ramach Konta Usługobiorcy przydziela Użytkownikom dostęp do Aplikacji Mobilnej.

2. Aplikacja Mobilna może zostać pobrana przez Użytkowników za pośrednictwem witryny https://itunes.apple.com i https://play.google.com/store

3. Zasady korzystania z Aplikacji Mobilnej przez Użytkowników, objęte są odrębnym Regulaminem Aplikacji Mobilnej „KIDULA”.

4. Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek umów zawieranych między Usługobiorcą a Użytkownikiem i nie ponosi odpowiedzialności za treść ustaleń oraz umów zawieranych między Usługobiorcą a Użytkownikiem ani nie ponosi odpowiedzialności za należyte wykonanie zobowiązań przez którykolwiek z tych podmiotów.

5. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i zawartość danych wprowadzonych przez Użytkowników przechowywanych przy wykorzystaniu Aplikacji Mobilnej.

6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej w szczególności co do ich poprawności jak i zgodności z obowiązującym prawem.

7. Dostęp do Aplikacji Mobilnej przez Użytkownika jest ściśle uzależniony od istnienia powiązanego z nim Konta Usługobiorcy. Wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą, niezależnie od przyczyny, wszyscy Użytkownicy powiązani z takim Kontem Usługobiorcy tracą dostęp do Aplikacji Mobilnej.


Odpłatność

1. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu Internetowego jest odpłatne na zasadach określonych w Cenniku.

2. Każdy Plan może zostać poprzedzony nieodpłatnym 30-dniowym okresem próbnym.

3. Usługobiorca wnosi opłatę za Usługę, wedle swojego wyboru, z góry za okres roku lub z góry za okres miesiąca (okres rozliczeniowy) na konto bankowe Usługodawcy nr 64 1240 1125 1111 0010 6798 0274 albo

4. Wniesienia opłaty należy dokonać w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę lub od dnia otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem Konta Usługobiorcy.

5. W razie wypowiedzenia Umowy w czasie trwania okresu rozliczeniowego Konto Usługobiorcy pozostanie aktywne do końca opłaconego przez niego okresu rozliczeniowego, z wyłączeniem wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę w przypadkach o których mowa w § 7 ust. 6.

6. Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełna kwotą opłaty. Wszelkie dodatkowe opłaty powiązane z dokonanie płatności obciążają Usługobiorcę.

7. Usługobiorca udziela Usługodawcy zgody na przekazywanie faktur drogą elektroniczną poprzez wysyłanie ich na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej lub udostępnianie ich przez Usługodawcę w ramach Konta Usługobiorcy.

8. Usługodawca w ciągu 3 dni od wpłynięcia opłaty na jego konto bankowe przekaże Usługobiorcy drogą elektroniczną fakturę VAT.


Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy

1. Rozwiązanie albo wygaśnięcie Umowy może nastąpić tylko w okolicznościach opisanych w obowiązujących przepisach prawa i na zasadach tamże wskazanych lub w okolicznościach wskazanych w Regulaminie.

2. Umowa między Stronami pozostaje w mocy do momentu jej wygaśnięcia lub rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron.

3. Umowa może zostać rozwiązana przez Usługobiorcę w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Usługodawca dokona potwierdzenia rozwiązania Umowy również poprzez wysłanie Usługobiorcy wiadomości na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy wszelkie wpłacone środki na poczet świadczenia Usług nie są zwracane przez Usługodawcę.

4. Umowa wygasa z końcem ostatniego opłaconego przez Usługobiorcę okresu rozliczeniowego. Wraz z wygaśnięciem Umowy wygasa dostęp do powiązanego z nią Konta Usługobiorcy.

5. Umowa wygasa w razie:

 • Śmierci albo likwidacji Usługobiorcy
 • Likwidacji Usługodawcy albo zaprzestania prowadzenia przez Usługodawcę działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 10 niniejszego Regulaminu)

6. Usługodawca ma prawo według swego wyboru zawiesić wykonywanie Umowy albo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz bez uprzedzenia zablokować dane Konto Usługobiorcy jeśli Usługobiorca:

 • opóźnia się w zapłacie opłaty lub jej części przez okres co najmniej 7 dni,
 • łamie postanowienia Regulaminu lub nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa,
 • umożliwia dostęp do swojego Konta Usługobiorcy osobom nieuprawnionym,
 • korzysta z Konta Usługobiorcy niezgodnie z przeznaczeniem,
 • korzysta z Konta Usługobiorcy w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności podejmuje jakiekolwiek działania o charakterze pedofilskim,
 • wykonuje operacje zagrażające naruszeniem stabilności i prawidłowości pracy Serwisu Internetowego, jak również zagrażające bezpieczeństwu danych innych Usługobiorców.

7. W przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu, Usługodawca ma prawo zablokowania Konta Usługobiorcy również za okres, za który Usługobiorca dokonał już płatności

8. W przypadku o którym mowa w § 7 ust. 6 lit. b), e), f) niniejszego Regulaminu, Usługodawca równocześnie z wypowiedzeniem Umowy i zablokowaniem Konta Usługobiorcy podejmie niezwłoczne kroki celem zawiadomienia odpowiednich organów o możliwości popełnienia przestępstwa przez Usługobiorcę.

9. W przypadku zablokowania Konta Usługobiorcy przez Usługodawcę w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu, Usługobiorcy nie przysługują żadnego roszczenia względem Usługodawcy, w szczególności Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty za niewykorzystany przez niego okres rozliczeniowy.

10. Wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą, niezależnie od przyczyny, dane Usługobiorcy będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Po tym czasie dane te zostaną permanentnie usunięte przez Usługodawcę. W drodze akceptacji niniejszego regulaminu Usługobiorca oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń dotyczących usuniętych danych.


Ochrona danych osobowych

1. Z chwilą rejestracji Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę jako Administratora tych danych, zgodnie z warunkami oraz w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Administratorem danych osobowych jest Kidula Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000616297, NIP: 9512412851, REGON: 364365840, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst. jedn. Dz.U. 2013 poz.1422 ze zm.).

3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora w celu określonym w treści ust. 5 poniżej następujących danych osobowych:

 • Imię i nazwisko,
 • dane dotyczące prowadzonej przez Usługobiorcę działalności gospodarczej, w tym w szczególności: firma, NIP, REGON, adres pod którym została zarejestrowana działalność gospodarcza Usługobiorcy oraz miejsce prowadzenia tej działalności,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail

4. Dane osobowe określone w ust. 3 niniejszego paragrafu będą przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania Umowy z Usługobiorcą oraz świadczenia Usług, w tym przekazywania informacji i komunikatów dotyczących świadczonych Usług, w szczególności informacji i materiałów dotyczących tematyki i funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym informacji marketingowych i reklamowych związanych z Serwisem Internetowym. Po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnych zgód, Usługodawca może: a/ kierować informacje handlowe na wskazany przez Usługobiorcę w toku rejestracji, identyfikujący go adres elektroniczny oraz b/ używać dla celów marketingu bezpośredniego należących do Usługobiorcy wszelkich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, tablet, telefon).

5. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, przy czym nie podanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu Internetowego. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Usługobiorca ma obowiązek aktualizacji danych podanych w toku rejestracji niezwłocznie po zaistnieniu zmiany tych danych.


Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie przyznaje gwarancji żadnego rodzaju zarówno w odniesieniu do świadczonych przez Usługodawcę Usług jak i co do Serwisu Internetowego, Aplikacji Mobilnej, oraz treści w nich zawartych.

2. Wszelkie dane są wprowadzane do Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę lub osoby przez niego wyznaczone, za pośrednictwem Konta Usługobiorcy. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa wprowadzanych danych.

3. Usługodawca nie odpowiada za ujawnienie, utratę lub zniekształcenie danych wprowadzonych przez Usługobiorców do Serwisu Internetowego, wynikłe z jakiejkolwiek innej przyczyny niż wina umyślna Usługodawcy.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę, w tym nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania z Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność danych udostępnianych Użytkownikom przez Usługobiorcę za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej ze stanem faktycznym lub prawnym.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, poniesione przez Usługobiorcę lub Użytkownika, powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, jak również w wyniku czasowego braku dostępu do danych lub utraty danych.

7. W zakresie dozwolonym prawem wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie szkody pośrednie, utracone korzyści, czyste straty finansowe, utratę wizerunku wynikające lub związane z wykonywaniem przez Usługodawcę zobowiązań wynikających z Umowy.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie bądź niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy zawartej z Usługobiorcą, jeżeli opóźnienie bądź niewykonanie było skutkiem działania siły wyższej lub innych zdarzeń, których Usługodawca nie mógł przewidzieć i na które nie miał wpływu.

9. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Usługodawca nie odpowiada za treść, formę oraz poprawność informacji zawartych w tych odnośnikach. Przeglądanie zawartości odnośników odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy.


Wymagania techniczne

1. Warunkiem korzystania z Systemu Internetowego jest spełnienie poniższych wymagań technicznych:

 • Komputer posiadający połączenie z siecią Internet,
 • Przeglądarka internetowa Internet Explorer 10 lub wyższa / Mozilla Firefox 38 lub wyższa / Google Chrome 33 lub wyższa

2. Warunkiem korzystania z Aplikacji Mobilnej jest spełnienie poniższych wymagań technicznych:

 • System Android 4.3 lub wyższy,
 • System iOS 8.0 lub wyższy.

Prawa Autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu Internetowego, jak również do Aplikacji Mobilnej oraz do wszystkich ich samodzielnych elementów przysługują Usługodawcy i są chronione prawami autorskimi.

2. Publikacja w ramach Serwisu Internetowego materiałów multimedialnych przez Usługobiorcę jest równoznaczna z oświadczeniem przez niego, iż posiada stosowne prawa do publikacji danego materiału. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikające z naruszenia prawa w związku z publikacją takich materiałów przez Usługobiorcę.


Procedura reklamacyjna

1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące Serwisu Internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres support@kidula.com.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać:

 • Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko/nazwę i adres przedsiębiorcy, adres e-mail).
 • Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja będzie wymagała uzupełnienia to zostanie ona rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania uzupełnionej reklamacji.

4. Usługobiorca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany z reklamacji.


Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 01.06.2016.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn takiej zmiany i jednocześnie zobowiązuje się do informowania Usługobiorcy o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://www.kidula.com oraz przesłanie informacji o zamieszczeniu tekstu jednolitego na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 7 dni od momentu udostępnienia ich treści na stronie http://www.kidula.com

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U.2016.380 ze zm.)

5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.


Pytania

Pytania dotyczace regulaminu można kierować pod adres support@kidula.com.